ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
Grivience ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು

 

                                * ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

         

ಟೆಂಡರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ವಿವರಣೆ

 

ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ

 ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ

 ಪರಿಷ್ಕ್ರತ  ದಿನಾಂಕ

ಬಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

MPM/DF/RM/E&T/2021-22/024 dt.17.04.2021

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇ – ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಕೇಶಿಯಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿತಲೆ ಮಾಡಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ರಹಿತಗೊಳಿಸಿ ಪಲ್ಪ್‌ ವುಡ್‌ ತಯಾರಿಸಿ, ಒಗ್ಘೂಡಿಸಿ, ಲಾಟು ಕಟ್ಟಿ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನೆಡು ತೋಪಿನಿಂದ  ಖರೀದಿದಾರರ  ( ಬೈಯರ್ಸ) ದಾಸ್ತಾನು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್‌  ಪಲ್ಪ್‌ ವುಡ್ನನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ  ಇ ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

17.05.2021

at 5.30 PM

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

627.83KB

MPM/DF/RM/E&T/2021-22/023 dt.17.04.2021

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ: ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಲೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ರಹಿತಗೊಳಿಸಿ ಪಲ್ಪ್‌ ವುಡ್‌ ತಯಾರಿಸಿ, ಒಗ್ಘೂಡಿಸಿ, ಲಾಟು ಕಟ್ಟಿ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನೆಡು ತೋಪಿನಿಂದ  ಖರೀದಿದಾರರ  ( ಬೈಯರ್ಸ) ದಾಸ್ತಾನು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್‌  ಪಲ್ಪ್‌ ವುಡ್ನನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕ್ಪಿಪ್ತ ಇ -ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

 

17.05.2021

at 5.30 PM 

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್  

 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 

 

627.90KB 

 

MPM/DF/RM/E&T/2021-22/025 dt.20.04.2021

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ: ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಲೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ರಹಿತಗೊಳಿಸಿ ಪಲ್ಪ್‌ ವುಡ್‌ ತಯಾರಿಸಿ, ಒಗ್ಘೂಡಿಸಿ, ಲಾಟು ಕಟ್ಟಿ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನೆಡು ತೋಪಿನಿಂದ  ಖರೀದಿದಾರರ  ( ಬೈಯರ್ಸ) ದಾಸ್ತಾನು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3000 ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್‌  ಪಲ್ಪ್‌ ವುಡ್ನನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕ್ಪಿಪ್ತ ಇ -ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

05.05.2021

at 5.30 PM

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್  

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

628.40KB

MPM/FFR/DF/RM/2021-22/020  dt.03.04.2021

ನೀಲಗಿರಿ ಪಲ್ಪ್‌ ವುಡ್‌ ಅಲ್ಪ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ
ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ

 03.05.2021

at 17.00 Hrs

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 

630.25KB 

 

MPM/FFR/DF/RM/2021-22/2 dt.03.04.2021

 ಪೈನ್ನ್‌ ಪಲ್ಲ್‌ ವುಡ್‌ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ
ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ

03.05.2021

at 17.00 Hrs  

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 

628.59KB 

 

MPM/FFR/DF/RM/2020-21/021  dt.03.04.2021

 

ಅಕೇಶಿಯಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಪಲ್ಪ ವುಡ್‌ ಅಲ್ಪ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ
ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ

 

03.05.2021

at 17.00 Hrs 

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 

 

630.16KB 

FPR/HRD/01/2020-21, Date. 20-03-2021

ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ಮೊಟಾರು ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಡಿಗೊ  ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್‌ 2017 ರ ನಂತರದ ವಾಹನಗಳು, ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ  ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 

15-04-2021

up to  16.00 HRS

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಡಿ ವಿಬಾಗ 

 

 181KB

 

FPR/HR/01/2020-21, DTD.26.03.2021 

ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ಮೊಟಾರು ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಡಿಗೊ  ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್‌ 2017 ರ ನಂತರದ ವಾಹನಗಳು, ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ  ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ.

15-04-2021 up to 

 16.00 HRS

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಡಿ ವಿಬಾಗ 

7.11KB 

 

FIEOTJT 21-00001

dtd: 01.04.2021

ನಾಲ್ಕು ಬಾಯಿಲರ್‌ ಬಂಕರಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು 

 

10.04.2021

 up to 16 Hrs 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ   

 

41.91KB

 

FMT/9533/DSI/2020

dt: 30.11.2020

ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್‌ ಮಾರಾಟ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ.   

 

31.12.2020

at 16 Hrs 

 

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ  

 

52KB 

 

FMT/9533/DSI/2020

dt: 27.11.2020

ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್‌ ಮಾರಾಟ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ. 

 

31.12.2020

at 4.00 P.M. 

 

 ಇಂಗ್ಲೀಶ್

 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ    

 

 311.56KB

 

FIECRIT 20-00025

dt: 20-10-2020

ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಗಳು 2020-2021 

 

05-11-2020 upto 16 Hrs 

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

‌ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್

ವಿಬಾಗ

80.55KB

 

FMT/9532/DSI/2020

DT.15-06-2020

ಟೆಂಡರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ:.ಎಪ್‌ ಎಂ ಟಿ/೯೫೩೨/ಡಿಎಸ್ಐ/೨0೨0.  ದಿನಾಂಕ;೧೫-೦೬-೨೦೨೦ 

(ಇ ಪೊರ್ಟಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ನಿಯಮಿತ/೨೦೨೦-೨೧/ಐ ಎನ್‌ ಡಿ ೫೯೯  ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

19-08-2020

UP TO 16 hours 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ    

 

453KB 

 

FMT/9532/DSI/2020-21

Dated 15.06.2020

ಟೆಂಡರ್‌ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ ಡಿಸ್‌ಪೋಸಲ್ 8844‌ M T ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು

19-08-2020

up to 16 hour

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ     

6.11KB 

 

FMT/9532/DSI/2020-21

Dated 15.06.2020

 ಟೆಂಡರ್‌ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ ಡಿಸ್‌ಪೋಸಲ್ 8844‌ M T ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು

 

19-08-2020

up to 16 hours 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ 

162.57KB

MPMLHRD/Security/2020-21/002

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಮೋಟಾರು ಬೈಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಕಾರನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.  ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

 

20/07/2020 upto 16 hours

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ   

22.94KB

e-PORTAL TENDER NO MPMLHRD/Security/2019-20/002

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಮೋಟಾರು ಬೈಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಕಾರನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.  ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

 

20/07/2020  16 Hrs (only by e-portal)

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ   

1.17MB

MPMLHRD/Security/2020-21/002

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಮೋಟಾರು ಬೈಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಕಾರನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.  ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. 

 

20/07/2020  16 Hrs (only by e-portal)

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ   

24.34KB

FMT/9532/DSI/2020

dt: 15.06.2020

ಟೆಂಡರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ:.ಎಪ್‌ ಎಂ ಟಿ/೯೫೩೨/ಡಿಎಸ್ಐ/೨0೨0.  ದಿನಾಂಕ;೧೫-೦೬-೨೦೨೦

(ಇ ಪೊರ್ಟಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ನಿಯಮಿತ/೨೦೨೦-೨೧/ಐ ಎನ್‌ ಡಿ ೫೯೯

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

31.07.2020 at 16 Hrs 

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ   

 

56.73KB 

 

FMT/9532/DSI/2020-21 Dated 15.06.2020

ಟೆಂಡರ್‌ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ ಡಿಸ್‌ಪೋಸಲ್ 8844‌ M T ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು

 

31.07.2020 Up to  16.00 Hrs.  

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ   

 

264.49KB 

 

FMT/9531/DSI/2020

DT.12-06-2020

ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳುನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

 

 

13-07-2020 ಸಮಯ 15.00ಗಂಟೆಗೆ. 

 

31-07-2020 ಸಮಯ 16.00 ಗಂಟೆಗೆ.  

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್  

 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ  

 

58.61KB 

 

FMT/9531/DSI/2020

DT.12-06-2020 

ಸಿಂಗಲ್‌ ಪಾರ್ಟಟೆಂಡರ್‌ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

 

13-07-2020 at 3.00 pm 

31-07-2020 ಸಮಯ 16.00 ಗಂಟೆಗೆ.  

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ  

2.2KB 

No.MPM/FFR/DF/TA/20-21/005 dt.01-06-2020                    

2020 ರ ಮರು ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ  ಮತ್ತು 2019 , 2018 ರ ವಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ

 30.06.2020

up to 17.00 p.m.

 

 ಇಂಗ್ಲೀಶ್

 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

 

13.35KB 

 

MPM/FFR/DF/TA/20-21/005  dt.01-06-2020

2020 ರ ಮರು ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ  ಮತ್ತು 2019 , 2018 ರ ವಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 

 

30.06.2020

up to 15.00 p.m.

 

 

    ಇಂಗ್ಲೀಶ್  ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  122.68KB

FFR/DF/RM/2019-20/012 CALL 2    dt.25.02.2020

ಅಕೇಶಿಯಾ ಪಲ್ಪ್ ವುಡ್‌ ನೆಡುತೋಪಿನ ಯಥಾಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ  ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ 

 

25.03.2020

at 17.00 Hrs

 

 ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

609.11KB

FFR/DF/RM/2019-20/016 dt.25.02.2020

ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾದ ನೀಲಗಿರಿ ಪಲ್ಪ್‌ ವುಡನ್ನು ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ / ಸಿಪ್ಪೆ ರಹಿತ ( ಖರೀದಿದಾರರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವ ) ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನ ಪಕಟಣೆ

 

25.03.2020

at 17.00 Hrs

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

 

609.81KB 

 

FFR/DF/RM/2019-20/15 CALL 2 dt.25.02.2020

ನೀಲಗಿರಿ ಪಲ್ಪ್ ವುಡ್‌ ಅಲ್ಪ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ 

 

 

25.03.2020

at 17.00 Hrs 

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 

 

609.51KB

 

FFR/DF/RM/2019-20/011   dt.05.02.2020

ಅಕೇಶಿಯಾ ಪಲ್ಪ್ ವುಡ್‌ ನೆಡುತೋಪಿನ ಯಥಾಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ  ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ

19.02.2020 at

17.00 Hrs

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

52.KB

FFR/DF/RM/2019-20/009 cal 2 dt.05-02-2020 

ಪೈನ್‌  ಪಲ್ಪ್ ವುಡ್‌ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ  ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ

19.02.2020 at

17.00 Hrs 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 

51.KB 

 

MPM/FFR/DF/NURSERY/19-2020/004 DT.17-01-2020 

 

2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 

 

31-01-2020 

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ  

 

9.30KB 

 

MPM/FFR/DF/NURSERY/19-2020/004 DT.17-01-2020

2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ  ಅಕೇಶಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ವಿವಿದ ಜಾತಿಯ ತಳಿಯ ಬೀಜ‌ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಭದ್ರಾವತಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸಾಗರ, MPM LTD. 2020

 

31-01-2020 

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 

 

112.87KB 

 

FMT/9530/DSA/19-20 dt. 11.01.2020

 

ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ದಾಖಲೆ ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

25-01-2020 

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ  

 

136.50KB

 

0017-19/FMT/PCA/19, Dt. 27.12.2019

ಪೆರಿಕ್‌ ಆಲಮ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

27.01.2020

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ 

555.50KB

 

FIE CRMI 19-0018 ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಗಳು 2019-2020

 28.10.2019

 

 ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಐಟಿ&ಇಜಿ  ವಿಬಾಗ

248.68KB  

FMT/9530/DSA/19

ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ- ಟೆಂಡರ್‌ 20-09-2019

" ಹೆಗಿದೆಯೊ ಹಾಗೆ" 

 

10.10.2019

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ 

271.00KB 

FMT/9530/DSA/19 

 

ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ- ಟೆಂಡರ್‌ " ಹೆಗಿದೆಯೊ ಹಾಗೆ"  150 MT. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:30-10-2019

  24.06.2019  30.10.2019 ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ  64.29KB 

MPM/DF/RM/E&T/2019-20/010 

ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇಂದ 400 ಎಮ್ ಟಿ ನೀಲಗಿರಿ ಪಲ್ಪ್ ವುಡ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ತೊಗಟೆ ತೆಗೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಜೋಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ದಿ: 20.09.2019. ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: 13.10.2019 ಸಂಜೆ 5.30. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 010 - 400 MT / 010

 

19.10.2019

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

 

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

 

640.75KB

 

FFR/DF/RM/2019-20/009

ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇಂದ ಪೈನ್ನೀ ಪಲ್ಪ್ ವುಡ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ,  ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ದಿ: 17.09.2019. KFDCL. ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: 11.10.2019 ಸಂಜೆ 17.00. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 009  

 

11.10.2019

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

231.14KB

MPM/DF/RM/E&T/2019-20/ 008

ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇಂದ 17950 ಎಮ್ ಟಿ ಅಕೇಶಿಯ / ಆಕೇಶಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಲ್ಪ್ ವುಡ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ತೊಗಟೆ ತೆಗೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಜೋಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್  ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: 11.10.2019 ಸಂಜೆ 5.30 

 

11.10.2019

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

637.37KB

FMT/9530/DSA/2019-20 

ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ- ಟೆಂಡರ್‌ " ಹೆಗಿದೆಯೊ ಹಾಗೆ"  150 MT. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:20-09-2019

 

10.10.2019

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ 

308.22KB

FMT/9530/DSA/19 

ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ- ಟೆಂಡರ್‌ 20-09-2019

" ಹೆಗಿದೆಯೊ ಹಾಗೆ" 

 

10.10.2019

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ 

271.00KB

MPM/FFR/DF/TA/19-20/003 

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಗಳಿಂದ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಸಾಗರ, ತೀರ್ಧಹಳ್ಳಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಮಾಡಲು ಈಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ  ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 

 

07.09.2019

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ 

120.81KB 

MPM/FFR/DF/TA/19-20/003 

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಗಳಿಂದ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಸಾಗರ, ತೀರ್ಧಹಳ್ಳಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಈಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ  ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ದಿನಾಂಕ: 21-08-2019

 

 07.09.2019

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ 

18.81KB 

MPMLHRD/Security/2019-20/001 

 

27.08.2019

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಡಿ ವಿಬಾಗ

 

FFN/INS/2019 

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ, ದಿನಾಂಕ: 25-07-2019

 

25-07-2019

 

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ವಿಬಾಗ

72.50 KB 

 

FMT/9530/DSA/19 

ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ- ಟೆಂಡರ್‌ " ಹೆಗಿದೆಯೊ ಹಾಗೆ" 150 MT. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:31-07-2019, ಸಮಯ 1.00 PM

 

24.06.2019

31.07.2019

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ 

64.29KB

FMT/9530/DSA/19 

ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ- ಟೆಂಡರ್‌ " ಹೆಗಿದೆಯೊ ಹಾಗೆ" 150 MT. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:20-09-2019, ಸಮಯ 1.00 PM

 

24.06.2019

31.07.2019

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ವಿಬಾಗ 

64.29KB 

 

FFR/DF/RM/Reg./18-19/023 

.

2019-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇಂದ ಪಲ್ಪ್ ವುಡ್ ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಈಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ  ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ/ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆ ಎಮ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ/ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

29.04.2019

 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

11.64 KB

MPM/DF/RM/E&T/2018-19/007/ 

ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇಂದ 54517 ಎಮ್ ಟಿ ನೀಲಗಿರಿ ಪಲ್ಪ್ ವುಡ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ತೊಗಟೆ ತೆಗೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಜೋಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ದಿ: 09.03.2019. ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: 08.04.2019 ಸಂಜೆ 5.30

08/04/2019

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-05-2021 04:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ ಭದ್ರಾವತಿ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ