ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
Grivience ಕುಂದುಕೊರತೆ

ತೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ವಿವರ

 ದಿನಾಂಕ

 ಭಾಷೆ

 ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 ೧

ಜೂನ್ 2020 ( 1ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

೩೦-೦೬-೨೦೨೦

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮಾರ್ಚ್ 2020 ( 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

 ೩೧-೧೩-೨೦೨೦

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ( 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

 ೩೧-೧೩-೨೦೧೮

 ಇಂಗ್ಲೀಶ್

 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2018 ( 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

 ೩೦-೦೯-೨೦೧೮

 ಇಂಗ್ಲೀಶ್

 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಜೂನ್ 2018 ( 1ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

೩೦-೦೬-೨೦೧೮

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮಾರ್ಚ್  2018 ( 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

೩೧-೦೩-೨೦೧೮

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ( 3ನೇ) ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು (ಪ್ರಾವಿಶನಲ್) ಫಲಿತಾಂಶ

೩೧-೧೨-೨೦೧೭

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017 (2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೦-೦೯-೨೦೧೭

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಜೂನ್ 2017ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್

೩೦-೦೬-೨೦೧೭

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೦

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಮಾರ್ಚ್ 2017ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್

೩೧-೦೩-೨೦೧೭

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೧

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೧-೧೨-೨೦೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೨

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಮಾರ್ಚ್ 2016ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೧-೦೩-೨೦೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೩

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೧-೧೨-೨೦೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೪

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಮಾರ್ಚ್ 2016ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೧-೦೩-೨೦೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೫

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಜೂನ್ 2016ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(1ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೧-೦೬-೨೦೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೬

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೦-೦೯-೨೦೧೭

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೭

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೧-೧೨-೨೦೧೫

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೮

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೦-೦೯-೨೦೧೫

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೧೯

30.6.2015 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೦-೦೬-೨೦೧೫

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೨೦

ಎಮ್ ಪಿಎಮ್  ಜನವರಿ 15-ಮಾರ್ಚ್-15   ಪ್ರಾವಿಶನಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೧-೦೩-೨೦೧೫

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

೨೧

ಎಮ್ ಪಿಎಮ್ ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14-ಡಿಸೆಂಬರ್-14  ರ ಪ್ರಾವಿಶನಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೧-೧೨-೨೦೧೪

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

  

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-10-2020 04:38 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ ಭದ್ರಾವತಿ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ