ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ವಿವರ

 ದಿನಾಂಕ

 ಭಾಷೆ

 ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 23

ಜೂನ್ 2021 ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

30-06-2021

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22

ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

30-03-2021 

ಇಂಗ್ಲೀಶ್  

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

21

ಜೂನ್ 2020 ( 1ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

೩೦-೦೬-೨೦೨೦

ಇಂಗ್ಲೀಶ್ 

 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

ಮಾರ್ಚ್ 2020 ( 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

 ೩೧-೧೩-೨೦೨೦

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ( 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

 ೩೧-೧೩-೨೦೧೮

 ಇಂಗ್ಲೀಶ್

 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2018 ( 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

 ೩೦-೦೯-೨೦೧೮

 ಇಂಗ್ಲೀಶ್

 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17

ಜೂನ್ 2018 ( 1ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

೩೦-೦೬-೨೦೧೮

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ಮಾರ್ಚ್  2018 ( 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ

೩೧-೦೩-೨೦೧೮

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15

 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ( 3ನೇ) ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು (ಪ್ರಾವಿಶನಲ್) ಫಲಿತಾಂಶ

೩೧-೧೨-೨೦೧೭

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017 (2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೦-೦೯-೨೦೧೭

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಜೂನ್ 2017ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್

೩೦-೦೬-೨೦೧೭

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಮಾರ್ಚ್ 2017ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್

೩೧-೦೩-೨೦೧೭

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೧-೧೨-೨೦೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಮಾರ್ಚ್ 2016ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೧-೦೩-೨೦೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೧-೧೨-೨೦೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಮಾರ್ಚ್ 2016ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೧-೦೩-೨೦೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಜೂನ್ 2016ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(1ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೧-೦೬-೨೦೧೬

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿ(2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್)

೩೦-೦೯-೨೦೧೭

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ನ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೧-೧೨-೨೦೧೫

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೦-೦೯-೨೦೧೫

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03

30.6.2015 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೀ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೦-೦೬-೨೦೧೫

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02

ಎಮ್ ಪಿಎಮ್  ಜನವರಿ 15-ಮಾರ್ಚ್-15   ಪ್ರಾವಿಶನಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೧-೦೩-೨೦೧೫

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01

ಎಮ್ ಪಿಎಮ್ ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14-ಡಿಸೆಂಬರ್-14  ರ ಪ್ರಾವಿಶನಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ

೩೧-೧೨-೨೦೧೪

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

  

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-10-2021 03:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ ಭದ್ರಾವತಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080